Nordkorea-Info.de
Saarbrücker Zeitung: Interview mit dem Botschafter der DVRK (Februar 2014) - Druckversion

+- Nordkorea-Info.de (http://www.Nordkorea-Info.de/forum)
+-- Forum: Nordkorea-Info.de (http://www.Nordkorea-Info.de/forum/forum-5.html)
+--- Forum: Politik - Juche - Songun (http://www.Nordkorea-Info.de/forum/forum-10.html)
+--- Thema: Saarbrücker Zeitung: Interview mit dem Botschafter der DVRK (Februar 2014) (/thread-1667.html)Saarbrücker Zeitung: Interview mit dem Botschafter der DVRK (Februar 2014) - dprk - 07.02.2014

http://www.saarbruecker-zeitung.de/aufmacher/Berlin-Saarbruecken-Ri-Si-Hong-Botschafter-Nordkorea-Interview;art27856,5125887